Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Ank Lambers Ademcoach en haar wederpartijen.

Ank Lambers Ademcoach is gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 68637276 . De onderneming wordt in deze voorwaarden aangeduid als Ank Lambers Ademcoach.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen Ank Lambers Ademcoach en haar wederpartijen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens Ank Lambers Ademcoach binden hen uitsluitend, indien deze schriftelijk door hen zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid nadrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden – van welke aard dan ook – van de wederpartij uit.

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Ank Lambers Ademcoach zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. Ank Lambers Ademcoach kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ank Lambers Ademcoach niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, onkosten en reis- en verblijfskosten, tenzij anders is overeengekomen. Overeengekomen stelposten zullen op basis van nacalculatie worden afgerekend.

Artikel 3 – Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst

De overeenkomst tussen Ank Lambers Ademcoach en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Ank Lambers Ademcoach aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomsten

Overeenkomsten tussen Ank Lambers Ademcoach en wederpartij ontstaan door ondertekening van het daartoe bestemde offerteformulier. Aanmelden als deelnemer aan een ademsessie geschiedt via de ‘koop’button op www.anklambers.nl/evenementen. Met ondertekening of aanmelden geeft de opdrachtgever of deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en de privacyverklaring.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5A. Annulering of opschorting van opdrachten: sessies/workshops/retreats met de duur vanaf 1 dagdeel

Bij annulering of opschorting door de opdrachtgever van een overeengekomen opdracht zijn tot 1 maand voor aanvang van de uitvoering van de opdracht geen kosten verbonden. Vanaf 1 maand tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Ank Lambers Ademcoach verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs aan Ank Lambers Ademcoach verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs aan Ank Lambers Ademcoach verschuldigd. Ank Lambers Ademcoach kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijv. wegens ziekte). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

5B. Annulering of opschorting van opdrachten: sessies/workshops met de duur tot 1 dagdeel

Bij annulering of opschorting door de opdrachtgever van een overeengekomen opdracht zijn tot 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht geen kosten verbonden. Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Ank Lambers Ademcoach verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 7 dagen tot 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs aan Ank Lambers Ademcoach verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs aan Ank Lambers Ademcoach verschuldigd. Ank Lambers Ademcoach kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijv. wegens ziekte). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

5C. Annulering of opschorting van 1 op 1 ademcoaching

Bij annulering of opschorting door de opdrachtgever van 1 op 1 ademcoaching zijn tot 2 werkdagen voor aanvang van de afspraak geen kosten verbonden. Vanaf 2 tot 1 werkdag voor de afspraak van 1 op 1 ademcoaching is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Ank Lambers Ademcoach verschuldigd. Bij annulering of opschorting na 1 werkdag voor aanvang van de 1 op 1 coaching is de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Ank Lambers Ademcoach kan de uitvoering van een 1 op 1 ademcoaching opschorten (bijvoorbeeld wegens ziekte). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

5D. Annulering of opschorting sessies/workshops/retreats door Ank Lambers Ademcoach georganiseerd

Annulering door deelnemer dient per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan Ank Lambers Ademcoach via info@anklambers.nl. Wordt de aanmelding binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit geannuleerd, dan wordt het deelnamegeld geretourneerd minus € 5,- administratiekosten. Bij annulering binnen 1 week voorafgaand aan de activiteit wordt er geen restitutie van het deelnamegeld gegeven en blijft het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering van een ademsessie door een deelnemer verband met ziekte of calamiteit wordt in overleg met Ank Lambers Ademcoach gezocht naar een passende oplossing. In overleg met Ank Lambers Ademcoach kan een andere deelnemer de plaats binnen de activiteit innemen. Dit dient dan voor aanvang van de activiteit geregeld te zijn. Ank Lambers Ademcoach kan besluiten een activiteit te annuleren (bijvoorbeeld wegens ziekte). Deze annulering dient dat minstens 7 dagen voor aanvang van de activiteit -tenzij er sprake is van overmacht- te melden aan de deelnemer. Indien mogelijk worden er dan alternatieve activiteitendata aangeboden. Bij annulering door Ank Lambers Ank Lambers Ademcoach ontvangt de deelnemers binnen 5 werkdagen restitutie van de door hem/haar gedane betaling.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen de betalingstermijn van 14 dagen, tenzij dit anders door Ank Lambers Ademcoach is aangegeven. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Ank Lambers Ademcoach is niet verantwoordelijk voor medische gebeurtenissen tijdens en na de ademsessies, workshops of retreats. Ank Lambers Ademcoach wijst deelnemers op hun persoonlijke verantwoordelijkheid en adviseren om bij twijfel medisch advies in te winnen bij hun eigen arts of specialist. Het is de deelnemer die bepaalt of hij geschikt is om deel te nemen. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Situaties waarin het doen van ademwerk wordt afgeraden zijn zwangerschap, medische behandelingen (net geopereerd, je hebt bijvoorbeeld glaucoom, hartklachten of hersenbloeding (gehad)), behandeling voor psychische klachten zoals depressie, schizofrenie, psychose, epilepsie of verslaving aan psychoactieve middelen, zowel soft- als harddrugs.
Ank Lambers Ademcoach is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de deelnemer op de trainingslocatie(s). Ank Lambers Ademcoach is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die de deelnemer toebrengt aan de inventaris van de trainingslocatie(s) of aan de trainingslocatie(s).

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

Ank Lambers Ademcoach en wederpartijen betrachten geheimhouding ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen.

Artikel 9 – Privacy

Ank Lambers Ademcoach neemt privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt persoonlijke informatie op een veilige manier. In de privacyverklaring staat beschreven hoe Ank Lambers Ademcoach omgaat met uw gegevens. Deze Privacy Verklaring is te lezen op: https://anklambers.nl/privacybeleid/

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle met Ank Lambers Ademcoach gesloten overeenkomsten. Dit geldt ook voor verbintenissen die (deels) in het buitenland plaatsvinden, of wanneer gebruiker in het buitenland woonachtig is. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

Opgesteld op 15-07-2022

Chat openen
1
Hallo, hoe kan ik je helpen?